Lệ phí đăng bài

Tác giả được yêu cầu nộp lệ phí khi bản thảo của mình đã qua vòng phản biện và được duyệt đăng trên Tạp chí.

Lệ phí đăng bài trên Tạp chí là 1.500.000 đồng/bài.

Tác giả vui lòng chuyển khoản cho Tạp chí theo thông tin như sau:

Ngân hàng Quân đội, Chi nhánh Kỳ Đồng TP.HCM

- Số tài khoản: 6888805082011 

- Tên tài khoản: Tạp chí Phát triển và Hội nhập

- Nội dung chuyển khoản: Le phi dang bai Tap chi JDI_Họ và tên Tác giả (Ví dụ: Le phi dang bai Tap chi JDI_Nguyen Van A)