Cam kết bảo mật
  • Các thành viên Ban biên tập (BBT) cam kết bảo mật tất cả các tài liệu gửi đến tạp chí và các trao đổi với chuyên gia phản biện, trừ khi có thỏa thuận với phản biện và tác giả có liên quan. Trong những trường hợp ngoại lệ và đã qua thảo luận với nhà xuất bản, BBT có thể chia sẻ một lượng thông tin giới hạn với thành viên ban biên tập của các tạp chí khác nếu thấy cần thiết phục vụ hoạt động điều tra khi có sự nghi ngờ về một số hành vi sai trái trong nghiên cứu.
  • Các tài liệu chưa công bố trong bản thảo gửi đến Tạp chí Phát triển - Hội nhập (PT&HN) không được sử dụng trong bài nghiên cứu riêng của thành viên BBT nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả. Các thông tin và ý kiến mang tính đặc quyền lấy được thông qua phản biện phải được bảo mật và không sử dụng cho lợi ích cá nhân.
  • Trong trường hợp Tạp chí vận hành theo một hệ thống phản biện mở và/hoặc chuyên gia phản biện không đồng ý công bố tên của họ thì các thành viên BBT phải bảo vệ danh tính của chuyên gia phản biện.
  • Tên và địa chỉ email của người dùng chỉ được sử dụng vào các mục đích đã được nêu của Tạp chí PT&HN và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào, với bất kỳ mục đích nào khác.